ค้นหา

 การใช้วัสดุเหลือใช้ เพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตร
รหัส : 04000321
โครงการ : การใช้วัสดุเหลือใช้ เพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตร
Project : The use of organic waste for agriculture in Thailand.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของไนโตรเจนและคุณสมบัติ ทางเคมีและชีวะบางอย่างในดินนา ที่ได้รับวัสดุเหลือ ใช้
  2. เพื่อศึกษาชนิดและองค์ประกอบทางเคมีของวัสดุ เหลือใช้อินทรีย์บางอย่างในประเทศไทย
  3. เพื่อศึกษา อิทธิพลของวัสดุเหลือใช้ที่มีต่อการเจริญเติบโตและ ผลผลิตของข้าว รวมทั้งการดูดดึง N ของข้าวที่ปลูกใน ดินเผาที่ได้รับวัสดุเหลือใช้ต่าง ๆ
  4. เพื่อศึกษา คุณภาพของน้ำในนาที่มีการใส่วัสดุเหลือใช้
  5. เพื่อ เป็นแนวทางในการเลือกใช้วัสดุเหลือใช้ เพื่อเพิ่ม ปริมาณไนโตรเจนในดินนา
นักวิจัย :

จงรักษ์ จันทร์เจริญสุข




สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th