ค้นหา

 ขนาดความยาว การเจริญเติบโต และอัตราการตายของปลา ปากคม Saurida elongata ในบริเวณอ่าวไทย 2522-23
รหัส : 04000311
โครงการ : ขนาดความยาว การเจริญเติบโต และอัตราการตายของปลา ปากคม Saurida elongata ในบริเวณอ่าวไทย 2522-23
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2523
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมประมง
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ทวีป บุญวานิช
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th