ค้นหา

 การออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบการได้ยิน
รหัส : 01008038
โครงการ : การออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบการได้ยิน
Project : Design and Construction of Hearing Test Unit.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 219,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2536
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. สร้างต้นแบบเครื่องทดสอบการได้ยิน ที่สามารถช่วยให้การตรวจวินิจฉัยสมรรถนะในการได้ยินเป็นไปอย่างสะดวกสบาย และมีความถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น
  2. ศึกษาวิธีการควบคุมวงจรการทำงานด้วยไมโครโพรเซสเซอร์ เพื่อนำไปใช้กับอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ชนิดต่าง ๆ
  3. เป็นแนวทางในการออกแบบ และพัฒนาเครื่องทดสอบการได้ยินขึ้นใช้ภายในประเทศ
นักวิจัย :

สุรพล ศรีบุญทรง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th