ค้นหา

 การออกแบบและสร้างเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าโดยใช้ไมโครโปรเซสเซอร์
รหัส : 01008037
โครงการ : การออกแบบและสร้างเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าโดยใช้ไมโครโปรเซสเซอร์
Project : Design and Construction of Electrical Energy Meter by using Microprocessor.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 182,500 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2536
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาวิธีการวัดพลังงานไฟฟ้า และวิธีการคำนวณค่าไฟฟ้า
  2. เพื่อนำวิทยาการด้านไมโครคอมโทรลเลอร์มาประยุกต์ใช้ในงานการวัดทางด้านไฟฟ้ากำลัง
  3. เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าให้สามารถคำนวณค่าไฟฟ้าได้
นักวิจัย :

บุญยงค์ ภู่นันทพงษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th