ค้นหา

 การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของเกษตรกรที่มีการใช้สารเคมี กำจัดศัตรูพืชในจังหวัดชลบุรี และจันทบุรี
รหัส : 02000931
โครงการ : การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของเกษตรกรที่มีการใช้สารเคมี กำจัดศัตรูพืชในจังหวัดชลบุรี และจันทบุรี
Project : Studying on Health Effects of The Agricultural Workers Using Pesticides in Chonburi and Chantaburi Provinces.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยบูรพา
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาระดับปริมาณเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรที่มีการใช้สารเคมี กำจัดศัตรูพืช
  2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับเอ็มไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือด และสภาวะสุขภาพของเกษตรกรที่มีการใช้สารเคมี กำจัดศัตรูพืช
  3. เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต
นักวิจัย :

อนามัย ธีรวิโรจน์

จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th