ค้นหา

 ความต้องการธาตุอาหารหลักในช่วงต่าง ๆ ของการเจริญเติบโตของถั่วพุ่มที่ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รหัส : 04000292
โครงการ : ความต้องการธาตุอาหารหลักในช่วงต่าง ๆ ของการเจริญเติบโตของถั่วพุ่มที่ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สุรศักดิ์ เสรีพงศ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th