ค้นหา

 ตัวหารศูนย์ในริงแอนตี้การสลับที่
รหัส : 01008029
โครงการ : ตัวหารศูนย์ในริงแอนตี้การสลับที่
Project : Zero Divisors in Anticommutative Rings.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 46,200 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนสมาชิก ของริงแอนตี้การสลับที่ และจำนวนตัวหารศูนย์ของริงแอนตี้การสลับที่
  2. เพื่อหาริงแอนตี้การสลับที่ เมื่อกำหนดจำนวนสมาชิกและจำนวนตัวหารศูนย์คู่หนึ่ง
นักวิจัย :

ประเสริฐ ทองดอนบม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th