ค้นหา

 การประเมินทางชีวเคมีและทางชีวภาพ ของคุณค่าทาง โภชนาการของเห็ด
รหัส : 04000283
โครงการ : การประเมินทางชีวเคมีและทางชีวภาพ ของคุณค่าทาง โภชนาการของเห็ด
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. วิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีของสารอาหาร ได้แก่น้ำ โปรตีน คาร์โบไฮเดรท ไขมัน กากอาหาร และวิตามิน
  2. วิเคราะห์ปริมาณของแร่ธาตุ พวกที่เป็นสารอาหารได้ แก่ Ca, Fe และ P พวกที่เป็นอิเลคโตรลัยท์ได้แก่ K Na และ trace element อื่น ๆ
  3. วิเคราะห์ส่วน ประกอบและปริมาณของกรดอมิโน
  4. ศึกษาความสามารถการ ถูกย่อยได้ของโปรตีนในเห็ด
  5. ศึกษาคุณภาพทางโภชนา- การของโปรตีนในเห็ด
นักวิจัย :

สุนันท์ พงษ์สามารถ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th