ค้นหา

 การใช้ยีสต์ เพื่อเป็นอาหารสัตว์ทะเล (ไรน้ำเค็ม)
รหัส : 04000281
โครงการ : การใช้ยีสต์ เพื่อเป็นอาหารสัตว์ทะเล (ไรน้ำเค็ม)
Project : Study on yeast as feed for marine organisms.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สุกัญญา เจษฎานนท์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th