ค้นหา

 ไรสนิมส้มในประเทศไทย
รหัส : 04000276
โครงการ : ไรสนิมส้มในประเทศไทย
Project : (Prostigmata : Eriophyidae)
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 8,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

อังศุมาลย์ จันทราปัตย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th