ค้นหา

 การใช้ใบกระถินผสมมันสำปะหลัง ในอาหารสุกรระยะเจริญเติบโต (15-35 ก.ก.)
รหัส : 04000274
โครงการ : การใช้ใบกระถินผสมมันสำปะหลัง ในอาหารสุกรระยะเจริญเติบโต (15-35 ก.ก.)
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะผลิตกรรมการเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาการใช้ใบกระถินผสมมันสำปะหลังในอาหาร สุกรระยะเติบโตโดยหาปริมาณสูงสุดในการใช้ใบกระถินผสม มันสำปะหลังแทนปลายข้าว โดยไม่เกิดผลเสียต่อการเลี้ยง
  2. เพื่อศึกษาลักษณะการเจริญเติบโต เมื่อใช้ใบกระถินผสมมันสำปะหลังระดับต่าง ๆ ในอาหารสุกรระยะเจริญเติบโ
นักวิจัย :

อภิชัย เมฆบังวัน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th