ค้นหา

 โครงการปรับปรุงพันธุ์ปลาที่สำคัญทางเศรษฐกิจ : การศึกษาลักษณะและจำนวนโครโมโซมของปลาดุกด้าน
รหัส : 04000267
โครงการ : โครงการปรับปรุงพันธุ์ปลาที่สำคัญทางเศรษฐกิจ : การศึกษาลักษณะและจำนวนโครโมโซมของปลาดุกด้าน
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะประมง
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

อุทัยรัตน์ ณ นคร

วิทย์ ธารชลานุกิจ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th