ค้นหา

 การศึกษาหาความต้านทานของถั่วเหลือง ที่มีต่อมวน เขียวข้าว
รหัส : 04000263
โครงการ : การศึกษาหาความต้านทานของถั่วเหลือง ที่มีต่อมวน เขียวข้าว
Project : (Nezara viridula L ; Hemiptera : Pentatomidae)
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาระดับความต้านทาน ของถั่วเหลืองสาย พันธุ์ต่าง ๆ ที่มีต่อมวนเขียว
  2. เพื่อศึกษาหาลักษณะของความต้านทาน ในถั่วเหลืองที่มีต่อมวนเขียวข้าว
นักวิจัย :

อวบ สารถ้อย

สมพร ชัยประเสริฐ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th