ค้นหา

 การผสมพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสง
รหัส : 04000258
โครงการ : การผสมพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสง
Project : Peanut breeding.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานพัฒนาการปศุสัตว์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมปศุสัตว์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

อารีย์ วรัญญูวัฒก์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th