ค้นหา

 การตรวจหาการสร้างพิษของเชื้อ Salmonella สายพันธุ์ต่าง ๆ โดยวิธี Tissue Culture
รหัส : 02000589
โครงการ : การตรวจหาการสร้างพิษของเชื้อ Salmonella สายพันธุ์ต่าง ๆ โดยวิธี Tissue Culture
Project : Enterotoxin Production by Salmonella Species Tissue Culture Assay.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาอุบัติการสร้าง enterotoxin ของ salmonelia สายพันธุ์ต่าง ๆ และศึกษาเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพของอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสม
  2. ศึกษาถึงประสิทธิภาพของ CHO cell, y-1 adrenal cell และ Vero cell ในการตรวจหา toxin ซึ่ง เตรียมขึ้นโดยวิธีต่าง ๆ กัน
นักวิจัย :

จุไรรัตน์ นิลกุล

วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

วิจิตร วงค์ล่ำซำ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th