ค้นหา

 การศึกษาและการป้องกันกำจัดโรคของพืชอาหารสัตว์ : เชื้อราที่ติดมากับเมล็ดหญ้ารูซี่
รหัส : 04000256
โครงการ : การศึกษาและการป้องกันกำจัดโรคของพืชอาหารสัตว์ : เชื้อราที่ติดมากับเมล็ดหญ้ารูซี่
Project : (Brachiaria ruziziensis)
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สมศิริ แสงโชติ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th