ค้นหา

 การศึกษาและการป้องกันกำจัดโรคของพืชอาหารสัตว์ : สุขภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วฮามาต้า ผลิตที่มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน
รหัส : 04000255
โครงการ : การศึกษาและการป้องกันกำจัดโรคของพืชอาหารสัตว์ : สุขภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วฮามาต้า ผลิตที่มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สมศิริ แสงโชติ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th