ค้นหา

 การปรับปรุงการผลิตไก่เนื้อดำเพื่อการส่งออก : อิทธิพลของระดับโปรตีนในอาหาร ที่มีผลต่อการเจริญ เติบโตของไก่เนื้อดำบางสายพันธุ์
รหัส : 04000254
โครงการ : การปรับปรุงการผลิตไก่เนื้อดำเพื่อการส่งออก : อิทธิพลของระดับโปรตีนในอาหาร ที่มีผลต่อการเจริญ เติบโตของไก่เนื้อดำบางสายพันธุ์
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

บัณฑิต ธานินทร์ธราธาร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th