ค้นหา

 การปรับปรุงการผลิตไก่เนื้อดำเพื่อการส่งออก : ส่วน ประกอบทางเคมีและค่าทางโลหิต ของไก่ดำบางพันธุ์ เปรียบเทียบกับไก่เนื้อสีขาว
รหัส : 04000253
โครงการ : การปรับปรุงการผลิตไก่เนื้อดำเพื่อการส่งออก : ส่วน ประกอบทางเคมีและค่าทางโลหิต ของไก่ดำบางพันธุ์ เปรียบเทียบกับไก่เนื้อสีขาว
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อหาส่วนประกอบทางเคมีของไก่เนื้อดำ เปรียบเทียบกับไก่เนื้อขาวโดยวิเคราะห์หาโภชนะโดย ประมาณ และปริมาณกรดอะมิโนที่มีอยู่
  2. เพื่อหาค่าทางโลหิตวิทยาของไก่เนื้อดำเปรียบเทียบ กับไก่เนื้อขาวปกติ
นักวิจัย :

บัณฑิต ธานินทร์ธราธาร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th