ค้นหา

 การศึกษาโรคพืชน้ำมัน และการบริหารโรคพืชน้ำมัน
รหัส : 04000250
โครงการ : การศึกษาโรคพืชน้ำมัน และการบริหารโรคพืชน้ำมัน
Project : Studies on disease of oilseed crops and their management.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th