ค้นหา

 การตรวจหาเชื้ออุจจาระร่วงจากบ่อน้ำสนามบินเขตเทศบาลนครขอนแก่น
รหัส : 02000399
โครงการ : การตรวจหาเชื้ออุจจาระร่วงจากบ่อน้ำสนามบินเขตเทศบาลนครขอนแก่น
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อทราบถึงการแพร่กระจายของเชื้อก่อโรคอุจจาระร่วงและเชื้อกลุ่มดัชนีที่บอกถึงคุณภาพน้ำจากบ่อน้ำสนามบิน
  2. เพื่อทราบว่าน้ำจากบ่อน้ำสนามบินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่จะนำไปใช้ในการอุปโภคและบริโภคหรือไม่
  3. เพื่อทราบว่าบ่อน้ำสนามบินเป็นแหล่งแพร่เชื้อ (source
นักวิจัย :

สายยนต์ สีหาบัว

จริยา ชมวารินทร์

จริยา หาญวจนวงศ์

วลัยพร สถิตวิบูรณ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th