ค้นหา

 การศึกษาอิทธิพลของไนโตรเจนและโปแตส ต่อความเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของมะม่วงแก้ว
รหัส : 04000213
โครงการ : การศึกษาอิทธิพลของไนโตรเจนและโปแตส ต่อความเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของมะม่วงแก้ว
Project : Effect of nitrogen and potash on growth yield and quality of mango "Kaew Variety".
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กองปฐพีวิทยา
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมวิชาการเกษตร
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ประเทือง ลักษณะวิมล

เธียรวรรณ ภู่ศิลป์

บุญรักษ์ ตุ้ยศิริ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th