ค้นหา

 การประเมินผลสาธารณสุขมูลฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา
รหัส : 02000094
โครงการ : การประเมินผลสาธารณสุขมูลฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2526
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : -
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

เตือนใจ อินทุโสมา

เทวี วัฒนา

วสันต์ ตันติวิภาวิน

อายุตม์ ธรรมครองอาตม์

นิวัฒน์ โกศลานันท์

เสมพล เล็กเฟื่องฟู

เฉลิม วราวิทย์

พนิดา ดามาพงศ์

สำลี ใจดี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th