ค้นหา

 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
รหัส : 01190260
โครงการ : การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
Project : Educational Quality Performance Index Development in Khon Kaen Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2553
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับสถาบันการศึกษา
  2. เพื่อศึกษาค่าน้ำหนักของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา
นักวิจัย :

ยุภาพร ตงประสิทธิ์

วิชุดา ไชยศิวามงคล

พุธษดี ศิริแสงตระกูล

ศิริรัตน์ วงศ์ประกรณ์กุล

รัศมี สุวรรณวีระกำธร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th