ค้นหา

 การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
รหัส : 01190174
โครงการ : การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : กรมชลประทาน
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ศึกษาในช่วงปี 2538-2549
  2. วิเคราะห์ปัจจัย และสภาพปัญหาที่ทำให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ศึกษา รวมถึงเสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไข
  3. แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้าน
นักวิจัย :

สุเทพ ชุติรัตนพันธ์

พิพัฒน์ เรืองงาม

เชาวลิต ศิลปทอง

จันทนา พุฒิมงคลเจริญ

วิสุทธิ์ โชติกเสถียร

นิพนธ์ สุคันธเมศวร์

นฤมล นุชเปลี่ยน

เกียรติศักดิ์ อมรประเสริฐสุข

สุกันฑ์ พึ่งกุล

สุนทรพจน์ ป้านสวาสดิ์

โสธรัตน์ อินสว่าง

กฤษกร อุ้ยนิรันดรกุล

อมรชัย ประกอบยา

สุรัสวดี ภูมิพานิช

พลชัย กลิ่นขจร

ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว

สมชาย ใบม่วง

กนกพร บูชาบุญ

เดชา เรืองอ่อน

ธัชชัย แสนเสนา

พัชรา เพชรวิโรจน์ชัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th