ค้นหา

 การศึกษาผลกระทบของภาวะมลพิษทางเสียงจากเรือหางยาวต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง
รหัส : 01006001
โครงการ : การศึกษาผลกระทบของภาวะมลพิษทางเสียงจากเรือหางยาวต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง
Project : Monitoring the Impacts of Noise Pollution Caused by Long Tail Boats to Ecotourism at Non-Hunting Area Ta-Lae Noi, Patthalung Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยทักษิณ
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อตรวจวัดระดับเสียงเรือหางยาวจากกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย
  2. เพื่อศึกษาผลกระทบของเสียงเรือหางยาวต่อนักท่องเที่ยวและผู้ขับเรือ
  3. เพื่อเสนอแนวทางป้องกัน และแก้ไขผลกระทบของเสียงเรือหางยาว
นักวิจัย :

พีรนาฏ คิดดี

ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th