ค้นหา

 การศึกษาวิจัยและพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดแบบแถวใช้แรงงานสัตว์
รหัส : 04000070
โครงการ : การศึกษาวิจัยและพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดแบบแถวใช้แรงงานสัตว์
Project : Research and development of animal drawn seed drill.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมวิชาการเกษตร
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

เฉลิมชัย ศักดิ์ศรี

จิราภรณ์ เบญจประกายรัตน์

สุทิน จุฑะสุวรรณ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th