ค้นหา

 การออกแบบสร้างเครื่องนวดธัญพืช
รหัส : 04000067
โครงการ : การออกแบบสร้างเครื่องนวดธัญพืช
Project : Design and testing of multicrop thresher.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์และพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมวิชาการเกษตร
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

วินิจฉย์ เกตุปัญญา

สำรวย จันทร์ฉุน

สุทิน ศักรานุกิจ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th