ค้นหา

 การบำบัดน้ำทิ้งจากนากุ้งด้วยระบบบำบัดแบบชีววิทยา
รหัส : 01000346
โครงการ : การบำบัดน้ำทิ้งจากนากุ้งด้วยระบบบำบัดแบบชีววิทยา
Project : Wastewater Treatment from Shrimp Earm by Biological Process.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยบูรพา
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดสารอินทรีย์ในน้ำเสียจากนากุ้งด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีววิทยา
  2. ศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดไนโตรเจนในน้ำเสียจากนากุ้ง ด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีววิทยา
  3. ศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดสารแขวนลอยในน้ำเสียจากนากุ้ง ด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบ
นักวิจัย :

ดนัย บวรเกียรติกุล

รตีวรรณ อ่อนรัศมี

ถิรพงษ์ ถิรมนัส
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th