ค้นหา

 การสำรวจธรณีวิทยา เพื่อการพัฒนาสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (โดยเฉพาะไทย-จีน)
รหัส : 01000332
โครงการ : การสำรวจธรณีวิทยา เพื่อการพัฒนาสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (โดยเฉพาะไทย-จีน)
Project : Geology of the Quadrangle Economic Zone (Emphasis on China and Thailand.)
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาข้อมูลด้านธรณีวิทยาบริเวณกว้าง โดยเฉพาะธรณีวิทยาโครงสร้างและธรณีแปรสัณฐานของบริเวณศึกษา เพื่อพัฒนาโครงการไปสู่โครงการวิจัยแผ่นดินไหวของประเทศ
  2. เพื่อเปรียบเทียบ และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านธรณีวิทยา ธรณีวิทยาโครงสร้าง และธรณีแปรสัณฐานในบริเวณที
นักวิจัย :

ปัญญา จารุศิริ

ธนิศร์ วงศ์วานิช

วิโรจน์ ดาวฤกษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th