ค้นหา

 การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและปริมาณธาตุอาหารพืชในโสนอินเดีย และโสนจีนแดงเมื่ออายุ 45, 60, 75, 90, 105 และ 120 วัน
รหัส : 04000045
โครงการ : การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและปริมาณธาตุอาหารพืชในโสนอินเดีย และโสนจีนแดงเมื่ออายุ 45, 60, 75, 90, 105 และ 120 วัน
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กองเกษตรเคมี
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมวิชาการเกษตร
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สุดา ยิ้มประเสริฐ

ศศิธร โสวรรณ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th