ค้นหา

 ผลกระทบของดินเสื่อมโทรมต่อความมั่นคงของชาติ
รหัส : 04000040
โครงการ : ผลกระทบของดินเสื่อมโทรมต่อความมั่นคงของชาติ
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กองอนุรักษ์ดินและน้ำ
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมพัฒนาที่ดิน
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สมาน ริมวานิช
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th