ค้นหา

 การศึกษาผลกระทบของภาวะมลพิษทางเสียงจากเรือหางยาวต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง
รหัส : 01006001
โครงการ : การศึกษาผลกระทบของภาวะมลพิษทางเสียงจากเรือหางยาวต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง
Project : Monitoring the Impacts of Noise Pollution Caused by Long Tail Boats to Ecotourism at Non-Hunting Area Ta-Lae Noi, Patthalung Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 37,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอบเขตการวิจัย : ตรวจวัดเสียงจากเรือหางยาวจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อตรวจวัดระดับเสียงเรือหางยาวจากกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย
  2. เพื่อศึกษาผลกระทบของเสียงเรือหางยาวต่อนักท่องเที่ยวและผู้ขับเรือ
  3. เพื่อเสนอแนวทางป้องกัน และแก้ไขผลกระทบของเสียงเรือหางยาว
นักวิจัย :

พีรนาฏ คิดดี

ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th