ค้นหา

 การวัดความเข้มข้นของน้ำชนิดหนักโดยใช้นิวตรอน พลังงานปานกลาง
รหัส : 01000102
โครงการ : การวัดความเข้มข้นของน้ำชนิดหนักโดยใช้นิวตรอน พลังงานปานกลาง
Project : Measurement of Heavy Water Concentration By Intermediate Neutron Moderation.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2536
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล

นเรศร์ จันทน์ขาว
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th