ค้นหา

 สภาพปัจจุบันของแนวปะการัง เกาะแรดและบริเวณใกล้เคียง
รหัส : 01000027
โครงการ : สภาพปัจจุบันของแนวปะการัง เกาะแรดและบริเวณใกล้เคียง
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2532
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยบูรพา
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สมถวิล เดชะพรหมพันธุ์

สิทธิพันธ์ ศิริรัตนชัย

ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th