ค้นหา

 การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปในการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยหลักการแพทย์แผนไทย
รหัส : rpcd0145
โครงการ : การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปในการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยหลักการแพทย์แผนไทย
Project : Research and Development of   Diagnosis and Health Assessment Software Based on Traditional Thai Medicine
ประเภทการวิจัย : การพัฒนาทดลอง
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม :
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอบเขตการวิจัย : การ ตรวจธาตุกำเนิด ธาตุเจ้าเรือนปัจจุบัน 1.ธาตุกำเนิด หรือ ธาตุเจ้าเรือนเดิม (1) ศึกษาวิธีการแปลงวันจากระบบสุริยะคติเป็นระบบจันทรคติ  เพื่อสร้างเงื่อนไขให้โปรแกรมสำเร็จรูปทำงาน โดยให้สามารถทำงานได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2425 ถึง พ.ศ. 2575 (2) ศึกษาพระคัมภีร์ปฐมจินดา เพื่อทำข้อกำหนดเกี่ยวกับธาตุกำเนิด (3) ศึกษาพระคัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย  เพื่อทำข้อกำหนดเกี่ยวกับจุดอ่อนสุขภาพ    (4) ศึกษาพระคัมภีร์สรรพคุณเกี่ยวกับรสยา รสอาหาร เพื่อนำไปสู่การแนะนำเกี่ยวกับอาหาร และยา เพื่อป้องกันและแก้ไขจุดอ่อนสุขภาพ (5) จัดทำรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไข (program specification) ของโปรแกรมสำเร็จรูป (6) ตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมสำเร็จรูปให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข2.ธาตุ เจ้าเรือนปัจจุบัน หรือลักษณะเจ้าเรือน (1) ศึกษาวิธีการวิเคราะห์ลักษณะบุคคล โดยวิธีการแจงนับทางสถิติ กำหนดลักษณะประกิต เพื่อสร้างเงื่อนไขให้โปรแกรมทำงาน    (2) ศึกษาคู่มือการแพทย์แผนไทย จากสถาบันการแพทย์แผนไทย เพื่อทำข้อกำหนดเกี่ยวกับจุดอ่อนของสุขภาพตามธาตุที่ปรากฏ การใช้รสยา และรสอาหารให้สอดคล้องกับธาตุเจ้าเรือน (3) ศึกษาคู่มือสปา และสุคนธบำบัด จากสมาคมสปาแห่งประเทศไทย เพื่อทำข้อกำหนดเกี่ยวกับสุคนธบำบัด  ตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญว่าเป็นเงื่อนไขที่เหมาะสม (4) จัดทำรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมสำเร็จรูป (5) ประสานงานการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ โปรแกรม  การปรับธาตุ  หรือการคูณธาตุ 1. ศึกษารายละเอียดกรรมวิธีการคูณธาตุ 9 แบบ ได้แก่  (1) สูตรนวทวาร จากตำราจรรยาแพทย์วัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) โดยอาจารย์วีระ         ตันติวีรกุล (พ.ศ.๒๕๐๓)  (2)  ขุนโสภิตบรรณลักษณ์  (3) อาจารย์บุญเลิศ สำราญสุข จังหวัดเชียงใหม่  (4)  อาจารย์ปริญญา อุทิศชลานนท์ จากอาจารย์ขวัญ เส็งจงดี วัดมหาธาตุ   (5) พ.ต.เรวัตร พรหมหล่อ และอาจารย์ประสาท เทศแย้ม จังหวัดลพบุรี  (6) อาจารย์ประกอบ อุบลขาว จังหวัดสงขลา  (7) อาจารย์มนาวุธ ผุดผาด  (8) อาจารย์บุญมี ทองศรี จังหวัดราชบุรี  (9) หมอขุนทอง กิจทองเพียร จังหวัดปราจีนบุรี  และ  (10) มหาพิกัดทั่วไป   (11) ยาในมหาพิกัดตรี (ฤดู ๓)2. วิเคราะห์วิธีการคูณธาตุด้วยหลักคณิตศาสตร์ตามทฤษฎีเศษเหลือ (Remainder Theorem) เพื่อศึกษารูปแบบที่เป็นไปได้ทั้งหมดของสมดุลย์ธาตุทั้งสี่   ซึ่งนำไปสู่การจัดตำรับยา  ซึ่งจะพบว่าวิธีการคูณธาตุใด จะทำนายผลจากตัวแปรต่าง ๆ กัน ได้ผลลัพธ์ทั้งสิ้นกี่แบบ  และจะจัดยาตามลักษณะสมดุลของธาตุขาด/เกินได้ทั้งสิ้นกี่แบบ    3. จัดทำข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมสำเร็จรูปตามวิธีการคูณธาตุ 11 แบบ4. ทดสอบและปรับแก้ให้โปรแกรมสามารถใช้งานได้ถูกต้องตรงตามวิธีการที่กำหนดการ พยากรณ์โรค   1. ศึกษาวิธีการพยากรณ์โรคจากพระคัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย และพระคัมภีร์ฉันทศาสตร์  คณิตศาสตร์ปฏิทินการนับวัน-เดือน-ปี เพื่อทำเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไข (program specification) ให้สามารถพัฒนาเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปได้    2. ประสานงานกับนักพัฒนาระบบงาน (application developer) จัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทำการตรวจสอบ ให้สามารถใช้งานตามข้อกำหนดความเชื่อ พิธีกรรม และการรักษาโรคเกี่ยวกับมารดาและเด็ก1. ศึกษาวิธีการคาดการณ์และการดำเนินโรคในเด็กจากคัมภีร์ปฐมจินดา การกำหนดนับจำนวนวัน เดือน ปี ตามเวลาที่เกี่ยวกับนิมิตของมารดา (ครรภ์วาระกำเนิด)  ครรภ์ประสูติ การฝังรก แม่ซื้อ ปักษี  การดำเนินโรคกุมารตามหลักทฤษฎีการแพทย์แผนไทย ได้แก่ เขม่า สะพั้น ตาน ซางหละ ละออง และลม  เพื่อสร้างเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไข (program specification) ให้พัฒนาเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปได้   2. จัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด
วัตถุประสงค์ :
 1.  การตรวจธาตุกำเนิด ธาตุเจ้าเรือนปัจจุบัน
 2. 1 เพื่อพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการตรวจหาธาตุ กำเนิดและธาตุเจ้าเรือนปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการ ประยุกต์ศาสตร์การแพทย์แผนไทยเข้ากับศาสตร์คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาโปรแกรม คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
 3. 2 ด้านธาตุกำเนิด หรือ ธาตุเจ้าเรือนเดิมโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเป็นไปตามพระคัมภีร์ปฐมจินดา และพระคัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัยและพระคัมภีร์สรรพคุณ  สามารถคำนวณธาตุกำเนิด วิเคราะห์จุดอ่อนสุขภาพ และรายงานผลจากข้อมูลวันเกิด และระยะเวลาตั้งครรภ์  ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้สะดวก ให้ผลลัพธ์รวดเร็ว ถูกต้องตามคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง
 4. 3 ด้านธาตุเจ้าเรือนปัจจุบัน หรือลักษณะเจ้าเรือนโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถคำนวณธาตุเจ้าเรือนปัจจุบัน วิเคราะห์จุดอ่อนสุขภาพปัจจุบัน และรายงานผลแนะนำอาหารสุขภาพ และกลิ่นที่ถูกกับธาตุ ตามหลักการของสุคนธบำบัดได้รวดเร็วและถูกต้องตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทยและ ทฤษฎีสุคนธบำบัด
 5.  การปรับธาตุ  หรือการคูณธาตุ 
 6. 1 แสดงถึงการประยุกต์ศาสตร์การแพทย์แผนไทย  ทฤษฎีคณิตศาสตร์ และศาสตร์คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ที่ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว และลดข้อผิดพลาด
 7. 2 พัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปที่พัฒนาขึ้นสามารถคำนวณตาม กรรมวิธีการคูณธาตุ วิเคราะห์จุดอ่อนสุขภาพ และรายงานผล    จากข้อมูล  (ตัวแปรตามข้อกำหนดของการคูณธาตุวิธีต่าง ๆ ได้แก่ วัน เดือน ปีเกิดอายุ กำลังของธาตุทั้งสี่  ธาตุทั้งสี่  ขันธ์ 5 หรือ สตธาตุ  )  ให้ผลลัพธ์สมดุลของธาตุทั้งสี่ การจัดยาเพื่อปรับธาตุเข้าสู่สมดุล ได้รวดเร็วและถูกต้องตามวิธีการคูณธาตุแบบต่าง ๆ จำนวน 9 +2 วิธีพร้อมกัน และผู้ใช้สามารถงานโปรแกรมสำเร็จรูปสามารถเลือกวิธีการคูณธาตุได้
 8.  การ พยากรณ์โรค
 9. 1 ทำการประยุกต์ศาสตร์การแพทย์แผนไทย  คณิตศาสตร์ของปฏิทินเข้ากับศาสตร์คอมพิวเตอร์เพื่อทำข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ สามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
 10. 2 พัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปขึ้นตาม ข้อกำหนดของพระคัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย และพระคัมภีร์ฉันทศาสตร์  ให้สามารถใช้งานได้โดยสะดวก ให้ผลลัพธ์รวดเร็ว ถูกต้องตามพระคัมภีร์
 11.  ความเชื่อ พิธีกรรม และการรักษาโรคเกี่ยวกับมารดาและเด็ก
 12. 1 ประยุกต์ศาสตร์การแพทย์แผนไทยตาม คัมภีร์ปฐมจินดากับคณิตศาสตร์ของปฏิทินและศาสตร์คอมพิวเตอร์จัดทำเป็นข้อ กำหนดและเงื่อนไขในการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูป
 13. 2 พัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปตาม ข้อกำหนดของคัมภีร์ปฐมจินดา  ให้สามารถใช้งานได้โดยสะดวก ให้ผลลัพธ์รวดร็ว ถูกต้องตามพระคัมภีร์
 14.  โปรแกรมสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโปรแกรมส่วน ย่อยเมื่อผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมย่อยส่วนใดส่วนหนึ่ง (โปรแกรมย่อย คือ
 15. การตรวจธาตุกำเนิด ธาตุเจ้าเรือนปัจจุบัน  
 16. การปรับธาตุ  หรือการคูณธาตุ 
 17. การพยากรณ์โรค   และ
 18. ความเชื่อ พิธีกรรม และการรักษาโรคเกี่ยวกับมารดาและเด็ก)  เมื่อต้องการใช้โปรแกรมย่อยส่วนอื่นข้อมูลที่ได้บันทึกไว้แล้วจะส่งต่อไปให้ โดยอัตมัติ และถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็จะแสดงให้ผู้ใช้ข้อมูลบันทึกเพิ่มเพื่อให้ สามารถคำนวณผลลัพธ์ได้ตามข้อกำหนดของโปรแกรมย่อยที่เลือกใช้
นักวิจัย :

วัฒนา ชยธวัช
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th