ค้นหา

 การเพาะเลี้ยงไส้เดือนทะเลชนิด
รหัส : 04000005
โครงการ : การเพาะเลี้ยงไส้เดือนทะเลชนิด
Project : Perinereis nuntia brevicirris.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาแนวทางการเพาะเลี้ยงไส้เดือนทะเลชนิด Perinereis nuntia brevicirris
  2. เพื่อศึกษาชีววิทยาบางประการของตัวอ่อนไส้เดือนทะเลชนิด Perinereis nuntia brevieirris
นักวิจัย :

ปิยะพงศ์ โชติพันธุ์

อนงค์ สวรรยาธิบัติ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th