ค้นหา

 การออกแบบและปรับปรุงเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ โดยดูการเปลี่ยนแปลงของสีจากพอลิไดอะเซทิลีนที่ประกอบด้วยหมู่เอไมด์
รหัส : 03530020
โครงการ : การออกแบบและปรับปรุงเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ โดยดูการเปลี่ยนแปลงของสีจากพอลิไดอะเซทิลีนที่ประกอบด้วยหมู่เอไมด์
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 104,938 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2553
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. สังเคราะห์ไดอะเซธิลีนโมโนเมอร์จาก 12-Pentacosadiynoic Acid (PCDA) โดยสารกลุ่มนี้จะมีหมู่เอไมด์หนึ่งหรือสองหมู่ที่มีลิงเกอร์หลากหลาย
  2. เตรียมพอลิไดอะเซธิลีนในรูปแบบเวซิเคิล
นักวิจัย :

สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th