ค้นหา

 การใช้ประโยชน์จากเปลือกถั่วเขียวและโปรตีนถั่วเขียวเข้มข้นเป็นอาหารไก่เนื้อ ไก่ไข่ และสุกร
รหัส : rpcd0044
โครงการ : การใช้ประโยชน์จากเปลือกถั่วเขียวและโปรตีนถั่วเขียวเข้มข้นเป็นอาหารไก่เนื้อ ไก่ไข่ และสุกร
Project : Utilization of Mung Bean Hull and Mung Bean Protein Concentrate in Broiler Layer and Swine Diets
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม :
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : 1.ลักษณะ ทางกายภาพ ชีวภาพ องค์ประกอบทางโภชนะของเปลือกถั่วเขียวและโปรตีนถั่วเขียวเข้มข้น เนื่องจากคุณลักษณะต่าง ๆ เหล่านี้มีผลต่อความเหมาะสมในการนำเอาเปลือกถั่วเขียวและโปรตีนถั่วเขียว เข้มข้นมาใช้เป็นอาหารสัตว์ปีก เพื่อให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการคิดค้นหากระบวนการที่เหมาะสมในการจัดการ เปลือกถั่วเขียวและโปรตีนถั่วเขียวเข้มข้นก่อนนำมาใช้เป็นอาหารสัตว์ เพื่อให้สัตว์สามารถใช้ประโยชน์จากโภชนะที่มีอยู่ในเปลือกถั่วเขียวและ โปรตีนถั่วเขียวเข้มข้นได้อย่างประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ สมรรถภาพการผลิตของสัตว์2.การใช้ประโยชน์ได้ของสารอาหารในเปลือกถั่วเขียว และโปรตีนถั่วเขียวเข้มข้นในสัตว์ปีกและสุกร โดยทำการศึกษาค่าการใช้ประโยชน์ได้ของพลังงานและโปรตีน เแล้วนำค่าที่ได้ไปใช้ในการคำนวณสูตรอาหาร เพื่อให้ได้สูตรอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนะตอบสนองตรงต่อความต้องการที่แท้ จริงของสัตว์ปีกและสุกร และระดับของการใช้เปลือกถั่วเขียวและโปรตีนถั่วเขียวเข้มข้นที่เหมาะสมใน สูตรอาหารไก่เนื้อและสุกรต่อการตอบสนองของสภาวะการผลิตคลุกไอน้ำอัดเม็ด และการตอบสนองในสูตรอาหารไก่ไข่ที่เป็นอาหารผง รวมทั้งผลต่อสมรรถภาพการผลิต การย่อยได้ของโภชนะ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบสูตรอาหารในการใช้เปลือกถั่ว เขียวและโปรตีนถั่วเขียวเข้มข้นในอาหารสัตว์ปีกและสุกร
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาคุณลักษณะทางเคมี กายภาพ และทางชีวภาพของเปลือกถั่วเขียวและโปรตีนถั่วเขียวเข้มข้นในการนำมาใช้เป็น วัตถุดิบอาหารสัตว์สำหรับไก่เนื้อ ไก่ไข่ และสุกร
  2. ศึกษาการใช้ผลของการใช้เปลือกถั่วเขียวและโปรตีนถั่วเขียวเข้มข้นที่ระดับ ต่างๆ ในสูตรอาหารไก่เนื้อ ไก่ไข่ และสุกรต่อกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ (ค่าพลังงานการผสมอาหาร ค่าพลังงานการอัดเม็ด กำลังการผลิต และคุณลักษณะทางกายภาพของอาหาร ได้แก่ ความหนาแน่น และคุณภาพเม็ดอาหาร)
  3. ศึกษาการใช้ผลของการใช้เปลือกถั่วเขียวและโปรตีนถั่วเขียวเข้มข้นที่ระดับ ต่างๆในสูตรอาหารไก่เนื้อต่อค่าการย่อยได้ของโภชนะ สมรรถภาพการผลิต และคุณภาพซากของไก่เนื้อ
  4. ศึกษาการใช้ผลของการใช้เปลือกถั่วเขียวและโปรตีนถั่วเขียวเข้มข้นที่ระดับ ต่างๆ ในสูตรอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่
  5. ศึกษาการใช้ผลของการใช้เปลือกถั่วเขียวและโปรตีนถั่วเขียวเข้มข้นที่ระดับ ต่างๆในอาหารสุกรต่อสมรรถภาพการผลิตสุกรระยะเล็ก รุ่น ขุน และคุณภาพซาก
นักวิจัย :

ณัฐชนก อมรเทวภัทร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th