ค้นหา

 การออกแบบเครื่องอบแห้งกระดาษสา
รหัส : 01005923
โครงการ : การออกแบบเครื่องอบแห้งกระดาษสา
Project : A Design of Plant Paper Solar Dryer.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 302,800 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : วิทยาลัยพลังงานทดแทน
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอบเขตการวิจัย : 1. ออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งกระดาษสาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 2. จัดอบรมสัมมนาเพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีเครื่องอบแห้งต้นแบบ
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งกระดาษสา ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
  2. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิค และเศรษฐศาสตร์ของเครื่องอบแห้งฯ
นักวิจัย :

อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช

คงฤทธิ์ แม้นศิริ

บงกช ประสิทธิ์

สุชัจจ์ ศรีแก้ว
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th