ค้นหา

 ไฟล่อแมลงในบ่อปลาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
รหัส : 352180508102009
โครงการ : ไฟล่อแมลงในบ่อปลาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
Project : -
ประเภทการวิจัย : ประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : วิทยาลัยการอาชีพลอง
หน่วยงานระดับกระทรวง : วิทยาลัยการอาชีพ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

คฑาวุธ สุขแก้ว
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th