ค้นหา

 การออกแบบและสังเคราะห์ฟลูออเรสเซนต์เซ็นเซอร์ เพื่อใช้ในการตรวจวัดไอออนปรอท
รหัส : 03190701
โครงการ : การออกแบบและสังเคราะห์ฟลูออเรสเซนต์เซ็นเซอร์ เพื่อใช้ในการตรวจวัดไอออนปรอท
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2553
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอบเขตการวิจัย : 1) สารประกอบไอโอโนฟอร์มที่นำมาใช้เป็นสารประกอบชนิดใหม่ ต้องมีการสังเคราะห์ขึ้นในห้องปฏิบัติการ โดยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสารตั้งต้นที่หมู่ leaving group ที่ดีที่ใช้เป็นเบสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา 2) การศึกษาหาวิธีที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ไอโอโนฟอร์ชนิดต่างๆ
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อออกแบบปรอทเซ็นเซอร์ชนิดใหม่ให้มีความสามารถในการจับกับไอออนปรอท และสามารถตรวจวิเคราะห์เชิงปริมาณ และคุณภาพวิเคราะห์ของไอออนปรอทได้โดยวิธีทางฟลูออเรสเซนต์สเปคโตรสโคปี และ/หรือ อัลตราไวโอเลทสเปคโตรสโคปี
  2. เพื่อศึกษาหาวิธีที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ และแยกบริสุทธิ์ปรอทเซ็นเซอร์ชนิดใหม่
  3. เพื่อนำปรอทเซ็นเซอร์ชนิดใหม่ที่สังเคราะห์ได้ ไปตรวจวัดความเข้มข้นของไอออนปรอทได้ ในสารละลายผสมของน้ำและสารละลายอินทรีย์อย่างมีความจำเพาะเจาะจงสูง (High Selectivity)
  4. เพื่อนำปรอทเซ็นเซอร์ที่สังเคราะห์ได้มาทำให้เกิด Self-Assembled Monolayers บนพื้นผิวแก้ว เพื่อที่จะสามารถนำเซ็นเซอร์ที่ผ่านการวิเคราะห์ไอออนปรอทแล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ (Reuse)
นักวิจัย :

นันทนิตย์ วานิชาชีวะ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th