ค้นหา

 การออกแบบและประเมินยาเม็ดควบคุมเวลาในการปลดปล่อยตัวยาแบบพัลสะไทล์ ซึ่งเตรียมโดยวิธีการตอกเคลือบแห้ง
รหัส : 03190643
โครงการ : การออกแบบและประเมินยาเม็ดควบคุมเวลาในการปลดปล่อยตัวยาแบบพัลสะไทล์ ซึ่งเตรียมโดยวิธีการตอกเคลือบแห้ง
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 300,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอบเขตการวิจัย : เป็นการพัฒนายาเม็ดควบคุมเวลาในการปลดปล่อยตัวยาแบบพัลสะไทล์ ซึ่งเตรียมโดยอาศัยหลักการตอกเคลือบแห้ง ระบบนำส่งยาประกอบด้วยยาเม็ดแกนที่มีตัวยา และสารทำให้เกิดความดันอยู่ภายในเคลือบด้วยชั้นเคลือบที่สามารถแตกตัวได้ด้วยวิธีตอกเคลือบแห้ง โดยใช้เครื่องตอกไฮดรอลิก
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อพัฒนายาเม็ดควบคุมเวลาในการปลดปล่อยตัวยาแบบพัลสะไทล์ ซึ่งเตรียมโดยวิธีการตอกเคลือบแห้ง
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อ Lag time และการปลดปล่อยตัวยา เช่น ส่วนประกอบของยาเม็ดแกน, ปริมาณของสารช่วยแตกตัว, ปริมาณสารฟองฟู่, ชนิดและความหนาของพอลิเมอร์ที่ใช้ตอกเคลือบ
นักวิจัย :

ศรีสกุล สังข์ทองจีน

สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th