ค้นหา

 ความลับของน้ำซาวข้าว
รหัส : 352180507016017
โครงการ : ความลับของน้ำซาวข้าว
Project : -
ประเภทการวิจัย : พื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
หน่วยงานระดับกระทรวง : วิทยาลัยสารพัดช่าง
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

กัญญา วงศ์สุวรรณ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th