ค้นหา

 การศึกษาโครงการย่อย 1 สารต้านเอนไซม์ไฟว์แอลฟารีดักเทสในว่านมหาเมฆ : แผนการศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาของสมุนไพรว่านมหาเมฆ
รหัส : 03190642
โครงการ : การศึกษาโครงการย่อย 1 สารต้านเอนไซม์ไฟว์แอลฟารีดักเทสในว่านมหาเมฆ : แผนการศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาของสมุนไพรว่านมหาเมฆ
Project : Investigation of 5alpha-reductase Inhibitors in Curcuma Aeruginosa.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาสารออกฤทธิ์ต้านแอนโดรเจนในสารสกัดว่านมหาเมฆ โดยการใช้หลักการ Bioassay Guided Fractionation ในการแยกสารสกัด สำหรับ Bioassay ที่ใช้คือการทดสอบฤทธิ์ต้านฮอร์โมนแอนโดรเจน ในหลอดทดลองตามวิธีของ Ibata (1988)
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อแยกหาสารต้านเอนไซม์ 5alpha-reductase ในว่านมหาเมฆ
  2. เพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์สารต้านเอนไซม์ 5alpha-reductase แยกได้
  3. เพื่อประเมินฤทธิ์ต้านเอนไซม์ 5alpha-reductase ของสารที่แยกได้เมื่อเทียบกับสารมาตรฐาน Finasteride
นักวิจัย :

กรกนก อิงคนินันท์

เนติ วระนุช
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th