ค้นหา

 ข้าวตังจากข้าวกล้องงอก
รหัส : 352180506039005
โครงการ : ข้าวตังจากข้าวกล้องงอก
Project : -
ประเภทการวิจัย : พัฒนาทดลอง
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : วิทยาลัยเกษตรกรรม
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ปทิตตา สมชื่อ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th