ค้นหา

 การวิเคราะห์คดียาบ้า (เมทแอมเฟตามีน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
รหัส : 01005788
โครงการ : การวิเคราะห์คดียาบ้า (เมทแอมเฟตามีน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
Project : An Analysis of Methamphetamine Cases in Bangkok Metropolitan.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 50,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอบเขตการวิจัย : การวิเคราะห์คดียาบ้าในเขตกรุงเทพมหานครครั้งนี้จะศึกษาเฉพาะคดียาบ้าที่สถานีตำรวจของแต่ละกองบังคับการตำรวจนครบาลในเขตกรุงเทพมหานคร รายงานไปยังสำนักงานปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ดลชาติ ตันติวานิช

สุจิตรา สุคนธมัต
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th