ค้นหา

 การออกแบบและสร้างเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบฉับพลันด้วยเทอร์มออิเล็กตริก สำหรับสเปกโตรโฟโตมิเตอร์เพื่อใช้ในการศึกษาอุณหภูมิเสียสภาพ และจลนศาสตร์ของสารชีวโมเลกุลประเภทโปรตีนและสารพันธุกรรม
รหัส : 03190618
โครงการ : การออกแบบและสร้างเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบฉับพลันด้วยเทอร์มออิเล็กตริก สำหรับสเปกโตรโฟโตมิเตอร์เพื่อใช้ในการศึกษาอุณหภูมิเสียสภาพ และจลนศาสตร์ของสารชีวโมเลกุลประเภทโปรตีนและสารพันธุกรรม
Project : Design and Construction of Thermokinetic Flash Temperature Controller for Spectrophotometer Aiding Denaturalization Temperature Detection and Thermokinetic Studies of Proteins and Genetic Materials.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาการออกแบบและสร้างระบบควบคุมอุณหภูมิด้วยเทอร์มออิเล็กตริก โดยใช้วัสดุหาง่ายในประเทศ การสร้างวงจรรวมและซอฟท์แวร์สำหรับช่วยวิเคราะห์จลนศาสตร์ของสารตัวอย่างด้วยความรวดเร็วและมีสภาพไวสูง ประหยัดสารเคมีและสารตัวอย่างเป็นการลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ :
  1. ออกแบบและสร้างเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบเทอร์มออิเล็กตริกสำหรับเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์
  2. ออกแบบและพัฒนาวงจรสำหรับควบคุมเครื่องเทอร์มออิเล็กตริก
  3. ออกแบบและพัฒนาซอฟท์แวร์สำหรับควบคุมเครื่องเทอร์มออิเล็กตริก และบันทึกค่าการดูดกลืนแสงของเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์
  4. ศึกษาอุณหจลนศาสตร์ของโปรตีนบางชนิด โดยใช้เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบเทอร์มออิเล็กตริกสำหรับเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ที่พัฒนาขึ้น
  5. ศึกษาอุณหภูมิเสียสภาพของสารพันธุกรรมที่สกัดได้จากสิ่งมีชีวิตบางชนิด โดยใช้เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบเทอร์มออิเล็กตริกสำหรับเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ที่พัฒนาขึ้น
นักวิจัย :

ลลิดา แชงค์

ประเสริฐ ประเสริฐกิจวัฒนา

สายสุนีย์ เหลียวเรืองรัตน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th