ค้นหา

 การศึกษาหาสัดส่วนของแหล่งกำเนิดฝุ่นขนาด 10 และ 2.5 ไมครอน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
รหัส : 01005729
โครงการ : การศึกษาหาสัดส่วนของแหล่งกำเนิดฝุ่นขนาด 10 และ 2.5 ไมครอน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Project : Source Apportionment Study of PM-10 and PM-2.5 for Bangkok.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์และพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ขอบเขตการวิจัย : เก็บตัวอย่างฝุ่นขนาด 10 และ 2.5 ไมครอนทุก 3 วัน จาก 4 สถานี และจากแหล่งกำเนิดนำมาวิเคราะห์หาองค์ประกอบด้วยเครื่อง XRF, IC, Element Analyzer แล้วทำการหาสัดส่วนเพื่อวิเคราะห์ว่าฝุ่นมาจากที่ใดบ้าง เพื่อการควบคุมจะทำได้อย่างคุ้มค่าและถูกต้อง
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาหาองค์ประกอบหลักที่สำคัญของฝุ่นขนาด 10 และ
  2. 5 ไมครอนในบรรยากาศของกรุงเทพมหานคร
  3. วิเคราะห์หาสัดส่วนของแหล่งกำเนิดฝุ่นขนาด 10 และ
  4. 5 ไมครอน
  5. พัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรให้มีศักยภาพการวิจัยด้านคุณภาพอากาศ
  6. ปรัปปรุงและเพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการในการวิเคราะห์องค์ประกอบฝุ่น
นักวิจัย :

นเรศ เชื้อสุวรรณ

ฉลองขวัญ ตั้งบรรลือการ

ชนินทร์ เลิศคณาวนิชกุล

พันศักดิ์ ถิรมงคล

สุบัณฑิต นิ่มรัตน์

สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา

สุรัตน์ เพชรเกษม

อมรพล ช่างสุพรรณ

อรุณ คงแก้ว
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th