ค้นหา

 การมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ด้วยตนเองในวิชาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
รหัส : 01005724
โครงการ : การมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ด้วยตนเองในวิชาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Project : Participatory Approach and Self-Directed Tearing in Environmental Science Course.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 100,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : ทดลองแบ่งกลุ่มนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือก ในหมวดวิทยาศาสตร์ภาคปลายปีการศึกษา 2544 สอนแบบที่พัฒนาขึ้น เปรียบเทียบกับการสอนแบบบรรยาย
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อให้นิสิตแสวงหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ ที่เหมาะสม กับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน วิชาลำดับขั้นตอนของชีวิต ภาคปลายปีการศึกษา 2544 ระหว่างนิสิตตอน 1 (กลุ่มทดลอง) ที่มีความหลากหลาย ได้รับการสอนแบบที่พัฒนาขึ้นกับนิสิตตอน 2 (กลุ่มควบคุม) ที่มีความหลากหลายและได้รับการสอนแบบเดิม
  3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่ลงทะเบียนภาคปลายกับภาคต้น
  4. เพื่อศึกษาปฏิกิริยาร่วม ระหว่างความหลากหลาย ในเรื่อง เพศ ชั้นปี และพื้นการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตภาคปลาย
นักวิจัย :

เปรมจิตต์ แทนสถิตย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th